Košík:
Chemické prípravky
Osivá
Náradie
Chemické postreky
Vyhľadávanie
Ponuka
Prihlásenie

COSMIC / CLINIC 20 litr. balenie

Zoznam produktov

COSMIC / CLINIC 20 litr. balenie


124.17 EUR


149.00 EUR


168.00 EUR


Skladom
Nákupný košík
Počet kusov: Do košíkaX
Akcia
Poštovné zdarma
COSMIC / CLINIC 20 litr. balenie

1483

22

22

1

Herbicídy - postreky proti burinám

Totálne herbicídy

Postrekový postemergentný herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich i jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch, v lesnom hospodárstve a na nepoľnohospodárskej pôde.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Clinic je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky buriny vzídené zo semien. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín. Predpokladom úspešného ničenia trvácich, hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najvyšší príjem účinnej látky rastlinami. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď rastliny sú v plnom raste. V závislosti na klimatických podmienkach sa plný účinok prejaví počas10-14dní. Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zväčšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po aplikácii znižuje účinok. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa plne prejavili príznaky účinku.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.

Poznámka

doba

obilniny

pýr a iné trváce buriny

3 1

14

1) predzberová

aplikácia

prerastené buriny, obmedzenie

1) predzberová

aplikácia

predzberových a zberových

3 l + (1,25 l)

AT

(TM) Spodnam

strát

DC

kukurica, zemiak,

trváce buriny, pýr

2-2,51l

AT

2)

sója

repa cukrová, repa

prerastené buriny

2 1(33-50%)

30

3) knôtový rám

kŕmna, zemiak

repka ozimná,

4) uľahčenie

hrach, sója, peluška,

prerastené buriny

3-41

14

zberu,

slnečnica

len pozemný

postrek

repka ozimná

prerastené buriny, obmedzenie

4) predzebrová

aplikácia

predzberových a zberových

3 1 + (1,0 1)

AT

(TM) Spodnam

strát

DC

lúky a pasienky

obnova TTP

3-61

21

5)

ľan

pýr a iné trváce buriny

3-41

10

6) predzberová

aplikácia

tabak

zárazovec konáristý

0,1 1 +(0,1-0,15

AT

7) výsadba

1)

DA

jadroviny,

turanec kanadský

2 1

AT

6)

kôstkoviny, vinič

pýr, pichliače, mlieče

3 1

AT

6)

pupenec

6 1

AT

6)

jahoda

prerastené buriny

2 1(33-50%)

AT

3, 8) knôtový rám

orná pôda, strnisko

pýr a iné trváce buriny

3 1

AT

9)

zavlažovacie a

nežiaduce dreviny, pobrežné

odvodňovacie

5 1

AT

10)

buriny

kanále

nepoľnohospodársk

nežiaduca vegetácia, boľševník

3-51

AT

11)

a pôda

krídlatka

5-91

AT

11)

železnice

nežiaduca vegetácia

5-91

AT

6)

lesné hospodárstvo -

príprava plôch pred

nežiaduca vegetácia,

3-51

AT

12)

výsevom a

jednoročné a trváce buriny

výsadbou

lesné škôlky a

13)

kultúry, listnaté a

nežiaduca vegetácia,

3-51

AT

medziriadková

ihličnaté dreviny

jednoročné a trváce buriny

aplikácia,

ochranné kryty

celoplošné ošetrenie

nežiaduca vegetácia,

3-51

AT

14) pred pučaním

smreka, borovice a

jednoročné a trváce buriny

po vyzretí

jedle

letorastov

POKYNY PRE APLIKÁCIU

1)max. 200 l vody, predzberová aplikácia, silne zaburinené alebo poľahnuté porasty na uľahčenie zberu. Aplikujte asi10-14dní pred zberom - vosková zrelosť. Nejedná sa o desikáciu, ale o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov. Kombinácia so Spodnam DC znižuje zberové straty.

2)postemergentne na vzídené buriny10-14dní pred sejbou, výsadbou, alebo vzídením plodiny.

3)knôtovým rámom, herbicídnymi palicami - náter na listovú plochu burín pomocou herbicídnych palíc33-50%roztok.

4)hrach, peluška, sója, repka ozimná, slnečnica - aplikujte asi7-14dní pred zberom na prerastené buriny, len pozemne. Pozor ide len o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov, nie desikáciu. Kombinácia so Spodnam DC v repke ozimnej zalepením šešúľ znižuje predzberové a zberové straty.

5)kontrola rastu kultúrnych rastlín a burín na hospodársky nevyužívaných plochách. Pri tomto spôsobe ošetrenia lúk a pasienkov je potrebné porasty kosiť aspoň 1 krát ročne.

6)v max. 200 l vody/ha.

7)delená aplikácia - ošetrujte bázy rastlín tabaku a pôdu okolo nich. Prvý postrek 70 dní po výsadbe (0,1 l) a druhý postrek2-3týždne po prvom ošetrení(0,1-0,15l). Týmto spôsobom potlačíte rast zárazovca konáristého.

8)len po zbere.

9)postemergentne po zbere v max. 200 l vody, pýr musí mať vyvinuté najmenej3-4listy(15-25cm), pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii.

10)maximálne v200-300l vody.

11)ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny, skladovacie plochy, v areáloch podnikov a ostatných plochách.

12)predsejbovú a predvýsadbovú aplikáciu robte podľa skladby burín celoplošne 14 dní pred výsadbou za plného rastu burín, pre zalesnenie v budúcom roku ošetrujte celoplošne od júla do septembra.

13)Zaškôlkované sadenice ihličnanov na záhonoch ošetrujte proti burinám koncom augusta alebo začiatkom septembra po vyzretí letorastov ošetrenie cez vrcholy, vyzretie skontrolujte prípravkom Ekotest. V prípade nutného ošetrenia pred vyzretím letorastov musia byť sadenice chránené ochranným krytom.

14)Kultúry ihličnanov-podľa intenzity a veľkosti burín použite nižšiu alebo vyššiu dávku prípravku. V prípade výskytu odolnej nežiaducej vegetácie použite vyššiu dávku. Ihličnaté kultúry ošetrujte až po vyzretí letorastov.

Dôležité obmedzenia:

Po vypučaní cieľové dreviny bezpodmienečne chrániť pred kontaktom s herbicídom s medziriadkovými aplikáciami, alebo ochrannými krytmi. Plošné ošetrenie je možné pred výsadbou, pred výsevmi, pred vzchádzaním drevín, v kultúrach smreka, borovice, jedle pred začiatkom pučania, alebo po vzídení letorastov.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochrann

Poznámka

á doba

repka jarná

prerastené buriny

3-4l

-

-

prerastené buriny,

3 l + 1,0 l

-

(TM) Spodnam

obmedzenie zberových strát

DC

tekvica bezšupková

jednoročné a trváce buriny

5 l

AT

na jadierka

olejná

POKYNY PRE APLIKÁCIUrepka jarná

aplikujte v štádiu repky BBCH83-87 ,najneskôr však 14 dní pred zberom; požadované množstvo vody je100-200l/ha, max. 1 x ročne

tekvica bezšupková olejná na jadierka

aplikujte5-7dní pred sejbou tekvice na vzídené buriny v množstve vody 200 l/ha, max. 1 x ročne

Balenie: 20 l HDPE kanister (obsah 23,4 kg)

Cena za balenie.

TENTO PRÍPRAVOK JE URČENÝ LEN PRE PROFESIONÁLNYCH UŽÍVATEĽOV.