Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
MUSTANG 5 L

Viac pohľadov

Doprava zdarma

MUSTANG 5 L

SKU: 2572 EAN: 3362130038092

Postrekový herbicíd vo forme suspenznej emulzie (SE) určený na postemergentné použitie proti
odolným dvojklíčnolistovým burinám v obilninách bez podsevu, kukurici a semenných porastoch tráv.

FormaKoncentrát
Účinnosť ambrózia palinolistá, čistec roľný, durman obyčajný, dvojklíčnolistové buriny, fialky, hlaváčik letný, hluchavka, horčiaky, horčica, hviezdica prostredná, iva voškovníkovitá, kapsička pastierska, láskavec, lipkavec obyčajný, loboda konáristá, mak vlčí, mlieč, mrlík, ostrôžka poľná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, pichliač , podslnečník Theophrastov, pohánkovec ovíjavý, reďkev ohnicová, ruman roľný, rumanček, rumany, úhorník liečivý, veronika, voškovník obyčajný, výmrv repky, výmrv slnečnice,
Použitie jačmeň jarný, jačmeň ozimný, kukurica, obilniny, ovos, oziminy, proso, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, trávy, tritikale,
Účinná látka popisFlorasulam 6,25 g/l, 2,4-D vo forme 2- ethylhexyl esteru

Dostupnosť: Skladom

Bez DPH: 230,85 € S DPH: 277,00 €

Merná jednotka: ks

Balenie: 5 l

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

Prípravok MUSTANG pôsobí ako systémový rastový herbicíd s dvoma účinnými látkami. Do rastlín preniká cez listy, účinné látky sú v rastline translokované. Florasulam účinkuje ako inhibítor enzýmu acetolaktát syntázy (ALS), ktorý je potrebný pri tvorbe aminokyselín (leucín atď.) 2,4-D je syntetický auxín, ktorý zasahuje do rastového procesu buniek.
Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (3-4 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a lodýh a k farebným zmenám. Buriny sú likvidované zvyčajne 14-21 dní po aplikácii.
Dažďové zrážky 1 hodinu po aplikácii neovplyvnia negatívne účinok prípravku na buriny.


Spektrum herbicídnej účinnosti:


Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, rumany, rumanček pravý, reďkev ohnicová, horčica roľná,
kapsička pastierska, peniažtek roľný, výmrv repky, úhorník liečivý, lipkavec obyčajný, hviezdica
prostredná, pichliač roľný, mak vlčí, láskavec ohnutý, mrlík biely, výmrv slnečnice, pohánkovec
ovíjavý, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, podslnečník Theofrastov, iva voškovníkovitá, ambrózia
palinolistá, čistec roľný, loboda konáristá, hlaváčik letný, vesnovka obyčajná, mlieč roľný, voškovník
obyčajný, durman obyčajný, ostrôžka poľná.


Stredne citlivé buriny: fialky, veroniky a hluchavky.

2,4-D vo forme 2- 452,5 g/l ethylhexyl esteru

ekvivalentné 300 g/l 2,4-D vo forme dichlórfenoxyoctovej kyseliny

(42,3% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

2,4-D 2-Ethylhexylester, CAS: 1928-43-4

N-(2,6-difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c] pyrimidine-2-sulfonamide, CAS: 145701-23-1

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

GHS09

Pozor

 

 

H302

Škodlivý po požití.

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

 

P280ab

Noste ochranné rukavice/ochranný odev.

P301 + P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 
Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. – organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSUP:

98-11-0441

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l, 2 l a 5 l PET fľaša

Doba použiteľnosti prípravku: 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania.

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok MUSTANG* pôsobí ako systémový rastový herbicíd s dvoma účinnými látkami. Do rastlín preniká cez listy, účinné látky sú v rastline translokované. Florasulam účinkuje ako inhibítor enzýmu acetolaktát syntázy (ALS), ktorý je potrebný pri tvorbe aminokyselín (leucín atď.) 2,4-D je syntetický auxín, ktorý zasahuje do rastového procesu buniek.

Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (3-4 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a lodýh a k farebným zmenám. Buriny sú likvidované zvyčajne 14-21 dní po aplikácii.

Dažďové zrážky 1 hodinu po aplikácii neovplyvnia negatívne účinok prípravku na buriny.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, rumany, rumanček pravý, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, výmrv repky, úhorník liečivý, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, pichliač roľný, mak vlčí, láskavec ohnutý, mrlík biely, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, podslnečník Theofrastov, iva voškovníkovitá, ambrózia palinolistá, čistec roľný, loboda konáristá, hlaváčik letný, vesnovka obyčajná, mlieč roľný, voškovník obyčajný, durman obyčajný, ostrôžka poľná.

Stredne citlivé buriny: fialky, veroniky a hluchavky.

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE:

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná,

odolné dvojklíčnolistové

0,6 l

AT

 

 

jačmeň ozimný, raž,

buriny, lipkavec

 

 

 

 

tritikale

odolné dvojklíčnolistové

0,6 l+(0,3 l)

AT

(TM)Lontrel 300

 

 

buriny, lipkavec, pichliač

 

 

 

 

pšenica ozimná,

odolné dvojklíčnolistové

0,6 l+(60 g)

AT

(TM)Attribut

 

pšenica jarná

buriny, lipkavec, metlička,

 

 

 

 

 

pýr, psiarka

 

 

 

 

pšenica ozimná

odolné dvojklíčnolistové

0,6 l+(13 g)

AT

(TM)Monitor 75

 

 

buriny, lipkavec, metlička

 

 

WG

 

jačmeň jarný,

odolné dvojklíčnolistové

0,5 l

AT

 

 

pšenica jarná, ovos,

buriny, lipkavec

 

 

 

 

proso

odolné dvojklíčnolistové

0,5 l+(0,3 l)

AT

(TM)Lontrel 300

 

 

buriny, lipkavec, pichliač

 

 

 

 

kukurica

odolné dvojklíčnolistové

0,6–0,8 l

AT

 

 

 

buriny, lipkavec, durman,

 

 

 

 

 

voškovník a iné trváce

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

trávy

odolné dvojklíčnolistové

0,6-0,8 l

AT

semenné porasty

 

 

buriny

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka postrekovej kvapaliny je 150-400 l.ha-1.

Prípravok aplikujte len 1× za sezónu.

Dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v spektre účinnosti herbicídu MUSTANG, sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov (prízemná ružica listov). Prípravok Mustang neaplikujte pri teplote vyššej ako +25°C.

Optimálny aplikačný termín prípravku MUSTANG v obilninách bez podsevu je od vytvorenia 3. listu (BBCH 13) až do vytvorenia 2. kolienka (BBCH 32) Obilniny. Herbicíd MUSTANG používajte v poraste ozimných obilnín bez podsevu v dávke 0,6 l.ha-1, v poraste jarných obilnín bez podsevu v dávke 0,5 l.ha-1. Prípravok MUSTANG je taktiež možné kombinovať s kvapalnými dusíkatými hnojivami (typu DAM 390), s fungicídmi a insekticídmi. Pri používaní tank-mix kombinácií s chemickými prípravkami na ochranu rastlín použite len jeden prípravok. Na dosiahnutie dlhotrvajúceho účinku proti pichliaču roľnému je vhodné použiť Mustang v tank-mix kombinácii s prípravkom LONTREL 300 (v dávke 0,3 l.ha-1), pichliač by mal byť v rastovom štádiu prízemnej ružice.

Optimálny aplikačný termín prípravku MUSTANG v kukurici je od vytvorenia 2. listu (BBCH 12) do vytvorenia 6. listu (BBCH 16) kukurice. So zvyšujúcou sa rastovou fázou burín je potrebné zvyšovať aj aplikačnú dávku herbicídu MUSTANG (v intervale od 0,6 l.ha-1do 0,8 l.ha-1).

V trávach – semenných porastoch ošetrujte od konca odnožovania tráv (BBCH 29) do rastovej fázy 1.kolienka (BBCH 32). Neošetrujte pri teplote vyššej ako +25°C. Dávka vody 150-300 l/ha.

 

 

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní uvedených dávok a pokynov pre aplikáciu nie sú známe informácie o fytotoxicite a nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka florasulam patrí do skupiny B podľa HRAC (triazolopyrimidini - inhibícia ALS). Účinná látka 2,4-D patrí do skupiny O podľa HRAC (fenoxykyseliny - syntetický auxín). Nebola zaznamenaná rezistencia na účinné látky pre indikované spektrum citlivých burín.

Proti vzniku rezistencie odporúčame najmä nasledujúce opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA ÚRODU

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na úrodu, kvalitu alebo kvantitu ošetrených rastlín a rastlinných produktov.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Účinná látka florasulam sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom mikroorganizmov. Relatívne slabo sa absorbuje na pôdne častice. Vďaka rýchlemu rozkladu tejto účinnej látky je prípravok MUSTANG veľmi bezpečný pre následné plodiny, vrátane veľmi citlivých plodín, ako sú repka a repa. V prípade, že je potrebné po aplikácii MUSTANG ošetrenú obilninu zaorať, môže nasledovať obilnina, kukurica, sója a slnečnica.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty. Mimoriadne citlivé sú vinič a chmeľ. V blízkosti viníc a chmeľníc ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty - do 23oC). Pri vysokých teplotách môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

 

 

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok na báze florasulamu, musia byť všetky jeho stopy z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo špeciálny čistiaci prostriedok. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d) Trysky a sitká vyčistite samostatne.

e) na odstránenie stôp čpavku vypláchnite dôkladne nádrž postrekovača čistou vodou a prepláchnite aj ramená a trysky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte aj gumovú zásteru z pogumovaného textilu. Počas práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Pokožku umytých rúk ošetrite reparačným krémom. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy.

Prípravok je nehorľavou suspenznou emulziou na vodnej báze. Ak sa dostane do ohniska požiaru, tento haste penou, práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly. Obaly vystavené ohňu alebo teplu ochladzujte vodnou sprchou. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo dráždivých zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče. Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Poraďte sa s lekárom.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie! Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

Po zasiahnutí očí: Oči okamžite oplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky - po 5 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poraďte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte.

Správa pre lekára: Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok MUSTANG skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú

však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

pšenica ozimná,
jačmeň ozimný, raž,
tritikaleodolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec0,6 lATOptimálny aplikačný termín prípravku MUSTANG v obilninách bez podsevu je od vytvorenia 3. listu
(BBCH 13) až do vytvorenia 2. kolienka (BBCH 32). pšenica ozimná,
jačmeň ozimný, raž,
tritikaleodolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec, pichliač0,6 l+(0,3 l)ATNa dosiahnutie dlhotrvajúceho
účinku proti pichliaču roľnému je vhodné použiť Mustang v tank-mix kombinácii s prípravkom Lontrel 300. pichliač by mal byť v rastovom štádiu prízemnej ružice.pšenica ozimná,
pšenica jarnáodolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec, metlička,
pýr, psiarka0,6 l+(60 g)AT+ Attributpšenica ozimnáodolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec, metlička0,6 l+(13 g)AT+ Monitor 75
WGjačmeň jarný,
pšenica jarná, ovos,
prosoodolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec0,5 lAT-jačmeň jarný,
pšenica jarná, ovos,
prosoodolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec, pichliač0,5 l+(0,3 l)AT+ Lontrel 300kukuricaodolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec, durman,
voškovník a iné trváce
buriny0,6–0,8 lATOptimálny aplikačný termín prípravku MUSTANG v kukurici je od vytvorenia 2. listu (BBCH 12) do
vytvorenia 6. listu (BBCH 16) kukurice. So zvyšujúcou sa rastovou fázou burín je potrebné zvyšovať aj
aplikačnú dávku herbicídu MUSTANG (v intervale od 0,6 l do 0,8 l/ha)trávyodolné dvojklíčnolistové
buriny0,6-0,8 lATV trávach – semenných porastoch ošetrujte od konca odnožovania tráv (BBCH 29) do rastovej fázy
1.kolienka (BBCH 32). Neošetrujte pri teplote vyššej ako +25°C. Dávka vody 150-300 l/ha.

 

View File Karta bezpečnostných údajov Veľkosť (228.6 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

CONSENTO  5 L

CONSENTO 5 L

26.70 €
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

135.00 €
Doprava zdarma
PASCA NA KRTOV

PASCA NA KRTOV

3.00 €
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
BISCAYA 240 OD  5 L

BISCAYA 240 OD 5 L

422.90 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

99.00 €
Doprava zdarma
RAXIL STAR  5 L

RAXIL STAR 5 L

555.00 €
Doprava zdarma
Bayer LYNX  5 L

Bayer LYNX 5 L

279.00 €
Doprava zdarma
NURELLE D 5 L

NURELLE D 5 L

220.00 €
Doprava zdarma
ACTARA 25 WG 40 g
Top
CALYPSO 480 SC  1 L

CALYPSO 480 SC 1 L

273.40 €
Doprava zdarma
LIMIT 5 L

LIMIT 5 L

329.90 €
Doprava zdarma