Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
MAISTER POWER  5 L
Doprava zdarma

MAISTER POWER 5 L

SKU: 2010

Postrekový, postemergentný, selektívny, systémový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.
FormaKoncentrát
Účinnosť bažanka ročná, dvojklíčnolistové buriny, fialky, hluchavka, horčica, jednoročné buriny, jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, ježatka kuria, kapsička pastierska, lipnica ročná, ľuľok čierny, lýrovka obyčajná, nezábudka roľná, peniažtek roľný, pichliač , pýr plazivý, reďkev ohnicová, výmrv repky, zemedym lekársky, žltnica,
Použitie kukurica,
Účinná látka popisForamsulfuron 30 g/l, Iodosulfuron 0,93 g/l, Thiencarbazone 9,6 g/l, Cyprosulfamide 15 g/l
VýrobcaBayer CropScience

Dostupnosť: Skladom

Bez DPH: 337,00 € S DPH: 404,40 €

Merná jednotka: ks

Balenie: 5 l

Účinné látky

foramsulfuron 31,5 g/l iodosulfuron-methyl Na 1 g/l thiencarbazone-methyl 10 g/l

Safener

cyprosulfamide 15 g/l

Postrekový postemergentný selektívny systémový herbicíd vo forme olejovej disperzie určený na ničenie širokého spektra dvojklíčnolistových a trávovitých burín v kukurici vrátane pýru a pichliača.

Balenie

HDPE kanister 5 l

Pôsobenie prípravku

Účinné látky foramsulfuron a iodosulfuron-methyl patria do skupiny sulfonymočovín. Ich mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntetáza. Ošetrené citlivé buriny prestávajú rásť ihneď po aplikácii, prestávajú konkurovať kuku-rici, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a po-stupne počas 2-4 týždňov odumierajú. Účinné látky sú prijímané najmä listami, v menšej miere koreňmi a sú akropetálne translokované.

Thiencarbazone-methyl patrí do skupiny sulfonyl-aminocarbonyl triazolinov a pôsobí ako ALS inhibítor. Táto účinná látka je absorbovaná najmä koreňmi a hypokotylom vzchádzajúcich burín. Citlivé buriny sú ničené najviac počas ich vzchá-dzania. Vzídené buriny po ošetrení sú vybielené v dôsledku nedostatku chlorofylu. MaisTer® po-wer dosahuje najdlhšiu pôdnu reziduálnu účinnosť v rámci postemergentných herbicídov na ochranu kukurice.

Cyprosulfamide, safener, urýchľuje rozklad účinných látok v kukurici a tým zvyšuje selektívnosť prípravku.


Návod na použitie

Spektrum účinnosti

MaisTer® power poskytuje najširšie spektrum účinnosti spomedzi všetkých súčasne používaných herbicídov v kukurici. V dávke 1,5 l/ha spoľahlivo ničí väčšinu burín v kukurici. Z jednoročných trávovitých burín ničí ježatku kuriu, moháre, proso siate poľné, ovos hluchý, moháre, prstovku krvavú, lipnicu ročnú a stoklasy. Z dvojklíčnolistových burín ničí láskavce, mrlíky, lobody, horčiaky, stavikrv vtáči, durman obyčajný, podslnečník Theofrastov, ivu voškovníkovitú, voškovníky, výmrv slnečnice, lipkavec obyčajný, bažanku ročnú, rumančekovité buriny, hluchavky, horčicu, lýrovku obyčajnú, kapsičku pastiersku, ľuľok čierny, peniažtek roľný, žltnicu maloúborovú, hviezdicu prostrednú, nezábudku roľnú, reďkev ohnicovú, fialky, výmrv repky, zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý a niektoré ďalšie. Z trvácich burín ničí pichliač roľný, pýr plazivý a povoju plotnú. Silno retarduje pupenec roľný.

Odporúčania pre aplikáciu

MaisTer power aplikujte optimálne v rastovej fá-ze 3 - 6 listov kukurice. Pri neskoršej aplikácii môžu byť buriny prerastené a účinok nemusí byť spoľahlivý.

Najlepšia účinnosť sa dosiahne pri aplikácii na mladé, aktívne rastúce buriny pri priaznivých podmienkach pre ich rast. Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie do rastovej fázy 6 listov, ne-skôr účinnosť najmä pri nepriaznivých podmienkach môže klesať. Trávovité buriny sú najcitlivej-šie do konca odnožovania. Pýr by mal byť v rastovej fáze 3-6 listov (výška 10-15 cm). Najvhodnejším termínom na ničenie pichliača roľného je od rastovej fázy prízemnej ružice až do výšky 10

Plodina
Buriny
Dávka na ha
Poznámka
kukurica
dvojklíčnolistové a trávovité buriny 1,5 l


vrátane pýru plazivého a pichliača roľného T1 0,75 l delená aplikácia T2 0,75 l

 

15 cm pôdna reziduálna účinnosť herbicídu MaisTer® power zabraňuje vzchádzaniu citlivých jednoročných burín.

MaisTer® power neodporúčame aplikovať na porast poškodený škodcami alebo vplyvom nepriaznivého počasia (mráz, ľadoveca pod.), prípadne stresovaný nízkymi teplotami. Prípravok použite v dávke 1,5 l/ha len 1 krát za vegetáciu! Možná je aj delená aplikácia 2 x 0,75 l/ha, pričom druhá aplikácia by mala byť vykonaná najneskôr 2 týždne po prvej. Dážď 1,5 hodiny po aplikácii neznižuje účinnosť prípravku. Odporúčaná dávka vody pri aplikácii prípravku MaisTer® power je 200 - 400 l/ha. Pri aplikácii nesmú byť zasiahnuté susedné plodiny ani kultúry!

Príprava postrekovej kvapaliny

Pred naliatím prípravku do postrekovača je po-trebné kanistrom dôkladne zatrepať. Prípravok nalejte počas stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Následne doplňte nádrž vodou na požadovaný objem. Pri použití postrekovača s primiešavacím zariade-ním nalejte prípravok počas stáleho miešania do nádoby tohto zariadenia a po dôkladnom rozmiešaní sa vleje do nádrže postrekovača naplnenej vodou.

Následné a náhradné plodiny

Prípravok je v pôde rozkladaný najmä mikrobiálne a nebezpečenstvo poškodenia následných plodín pri normálnom osevnom postupe a pri dodržaní odporúčanej dávky nehrozí.

Ako náhradnú plodinu po aplikácii prípravku MaisTer® power, je možné vysievať len kukuricu

 

a to po kultivácii do hĺbky min. 20 cm za účelom premiešania pôdy.

Neodporúčame pred novým výsevom kukurice vykonať len plytké kyprenie. Po zbere kukurice je možné vysievať ľubovoľnú plodinu bez obmedzenia.

Upozornenie

1. Prípravok nepoužívajte s tekutým hnojivom DAM 390!
2. Prípravok je možné aplikovať najskôr 4 týždne po aplikácii insekticídu na báze orga-nofosfátu. Porast, v ktorom bol použitý MaisTer® power, môže byť následne ošetrený prípravkom na báze organofosfátu po 4 tyždňoch. V porastoch z osív morených prí-pravkom Sonido je možné používať MaisTer® power.

3. MaisTer® power nepoužívajte v kukurici s pod-sevom.

4. Pri dodržaní odporúčanej dávky a aplikač-ných podmienok nehrozí nebezpečie poško-denia porastu.

5. Prípravok neodporúčame používať v množiteľských porastoch kukurice a v kukurici cukrovej.

6. Na prípravok MaisTer® power sú citlivé bežne pestované plodiny, najmä repka olejná, repa cukrová, zemiaky, strukoviny, zelenina, obilniny a trávne porasty. Pri aplikácii je potreb-né zabrániť ich zasiahnutiu a úletom postre-kovej kvapaliny.

7. MaisTer® power neaplikujte pri teplotách nad 30 °C, ani na vlhký porast.

8. Po aplikácii je nevyhnutné postrekovač riadne vyčistiť.

Riziko vyplývajúce z použitia tohto prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné (Vč 3).

 

View File Karta bezpečnostných údajov Veľkosť (186.3 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

CONSENTO  5 L

CONSENTO 5 L

26.70 €
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

135.00 €
Doprava zdarma
PASCA NA KRTOV

PASCA NA KRTOV

3.00 €
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
BISCAYA 240 OD  5 L

BISCAYA 240 OD 5 L

422.90 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

99.00 €
Doprava zdarma
Bayer LYNX  5 L

Bayer LYNX 5 L

259.00 €
Doprava zdarma
NURELLE D 5 L

NURELLE D 5 L

220.00 €
Doprava zdarma
ACTARA 25 WG 40 g
Top
CALYPSO 480 SC  1 L

CALYPSO 480 SC 1 L

273.40 €
Doprava zdarma
LIMIT 5 L

LIMIT 5 L

329.90 €
Doprava zdarma
ROOTMOST 5 L

ROOTMOST 5 L

133.00 €
Doprava zdarma