Pre verných zákazníkov - ešte LACNEJŠIE. Viac v sekcii VERNOSTNÉ ZĽAVY.

0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.
ATTRIBUT 70 WG  0,3 kg
Doprava zdarma

ATTRIBUT 70 WG 0,3 kg

SKU: 124

Postrekový herbicídny prípravok v úprave vo vode dispergovateľných granúl určený na ničenie
metličky, psiarky, pýru a dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, pšenici jarnej, raži a tritikale.
FormaGranulované
Účinnosť dvojklíčnolistové buriny, horčica, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, lipnica ročná, metlička, ovos hluchý, peniažtek roľný, psiarka roľná, pýr plazivý, stoklasy, úhorník liečivý, výmrv repky,
Použitie pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale,
Účinná látka popisPropoxycarbazone 663 g/kg
VýrobcaBayer CropScience

Dostupnosť: Skladom

Bez DPH: 207,50 € S DPH: 249,00 €

Merná jednotka: ks

Balenie: 300 g

Attribut

Účinná látka

propoxycarbazone-sodium 700 g/kg

Postrekový herbicídny prípravok vo forme dis-pergovateľných granúl vo vode určený na ni-čenie pýru plazivého, metličky obyčajnej a niektorých ďalších jednoklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, pšenici jarnej, raži a tritikale.

Balenie

HDPE fľaša 300 g

Pôsobenie prípravku

Attribut® obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku propoxycarbazone-sodium. Táto účinná lát-ka je prijímaná listami aj koreňmi. V rastlinných pletivách je rozvádzaná akropetálne a bazipetál-ne. Vzhľadom k určitému reziduálnemu pôsobe-niu, sú krátko po aplikácii ničené aj vzchádzajúce citlivé buriny.

Prípravok Attribut® dosahuje účinnosť z jedno-klíčnolistových burín proti pýru plazivému, metlič-ke obyčajnej, psiarke roľnej, stoklasu roľnému, stoklasu mäkkému, stoklasu obilnému, stoklasu jalovému, ovsu hluchému a lipnici ročnej.

Z dvojklíčnolistových burín ničí horčicu roľnú, peniažtek roľný, výmrv repky olejnej, kapsičku pastiersku a úhorník liečivý.

Prípravok je registrovaný aj v raži a tritikale.

Odporúčania pre aplikáciu

Prípravok Attribut® aplikujte od rastovej fázy 3 - 4 listov (BBCH 13 - 14) do konca odnožovania (BBCH 29) pšenice, raže a tritikale. Pre dosiah-nutie spoľahlivejšej účinnosti pri silnom zabu-rinení jednoklíčnolistovými burinami, najmä pri suchších podmienkach, je vhodné prípra-vok Attribut® aplikovať spolu so zmáčadlom

 Mero® Stefes (1 l/ha) alebo Trend® (koncentrá-cia 0,1 %).

Odporúčaná dávka vody pri aplikácii je 200 - 400 l/ha. Prípravok je miešateľný s bežne pou-žívanými fungicídmi, insekticídmi, listovými hnoji-vami a regulátormi rastu zo skupiny CCC. Neod-porúčame kombinácie s prípravkami s účinnou látkou dicamba, pretože dochádza k výraznému zníženiu účinnosti na trávovité buriny. V prípa-de, že je Attribut® aplikovaný v DAM-e 390, nie je vhodné už pridávať Mero® Stefes. Pri aplikácii by nemali byť zasiahnuté susedné citlivé plodiny a kultúry. Citlivé sú predovšetkým rastliny z če-ľade kapustovité a jačmeň.

Pýr plazivý

Aplikáciu prípravku Attribut® proti pýru vykonajte v období, keď sú rastliny pýru vzídené, optimál-ne v rastovej fáze 4 - 5 listov.

Metlička obyčajná a stoklasy

Attribut® je potrebné proti metličke a stoklasom aplikovať skoro na jar, ihneď po obnovení vege-tácie po zime, najneskôr do polovice odnožova-nia metličky a stoklasov.

Následné plodiny

Po pšenici, tritikale alebo raži ošetrenej prípravkom Attribut® je možné vysievať repku ozimnú len po predchádzajúcej orbe do hĺbky minimálne 15 cm. Medziplodiny z čeľade kapustovité (hor-čica, reďkev olejná atď.) môžu byť pri nepriazni-vých pôdnych a klimatických podmienkach (napr. ľahká piesočnatá pôda, dlhotrvajúce sucho a pod.) poškodené. Ostatné oziminy a plodiny vysievané na jar budúceho roka je možné pri dodržaní obvyklej technológie pestovať bez ob-medzenia.

 
Návod na použitie v pšenici ozimnej, pšenici jarnej, raži a tritikale

Buriny
Tank-mix kombinácia

Dávka na ha
pýr, metlička, psiarka, stoklasy
Attribut® (60 g)
pýr, metlička, psiarka, stoklasy,
Attribut® (60 g) + Sekator® OD (0,12 - 0,15 l)
dvojklíčnolistové buriny vrátane lipkavca do 10 praslenov a pichliača

Možné je použiť taktiež kombinácie prípravku Attribut® (60 g/ha) s prípravkami Mustang® Forte alebo Kantor® v ich registrovaných dávkach.

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku Attribut® pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné (Vč 3). Použitie tohto prípravku nie je obmedzené v 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných a povrchových vôd.

View File Karta bezpečnostných údajov Veľkosť (172.46 KB)

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.

Podobné produkty

CONSENTO  5 L

CONSENTO 5 L

26.70 €
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  5 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 5 kg

135.00 €
Doprava zdarma
PASCA NA KRTOV

PASCA NA KRTOV

3.00 €
SFERA 535 SC  5 L

SFERA 535 SC 5 L

744.00 €
Doprava zdarma
BISCAYA 240 OD  5 L

BISCAYA 240 OD 5 L

422.90 €
Doprava zdarma
TALENT  1 L

TALENT 1 L

99.00 €
Doprava zdarma
RAXIL STAR  5 L

RAXIL STAR 5 L

555.00 €
Doprava zdarma
Bayer LYNX  5 L

Bayer LYNX 5 L

279.00 €
Doprava zdarma
NURELLE D 5 L

NURELLE D 5 L

220.00 €
Doprava zdarma
ACTARA 25 WG 40 g
Top
CALYPSO 480 SC  1 L

CALYPSO 480 SC 1 L

273.40 €
Doprava zdarma
LIMIT 5 L

LIMIT 5 L

329.90 €
Doprava zdarma